Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy – korzystniejsze zasady.

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa ta zawiera m.in. przepis znacznie upraszczający formalności związane z zawieraniem z obywatelami Ukrainy umów o najem okazjonalny.

Zgodnie z art. 69 tej ustawy obywatel Ukrainy nie będzie musiał do umowy najmu okazjonalnego załączać:

1) wskazania innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

2) oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;

Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego z obywatelem Ukrainy wystarczające będzie jedynie:

  • zawarcie umowy najmu okazjonalnego,
  • złożenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania lokalu po zakończeniu najmu,
  • zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego w Urzędzie Skarbowym.

To duże ułatwienie. Do czasu wejścia w życie tej ustawy obywatele Ukrainy oraz innych państw mieli problem z zawarciem umowy o najem okazjonalny właśnie z powodu niemożliwości dostarczenia dokumentów, z których ustawodawca właśnie zrezygnował.

Nowe, korzystniejsze zasady zawierania umów o najem okazjonalny nie obejmują jednak wszystkich obywateli Ukrainy, o czym trzeba pamiętać podpisując umowę.

Zgodnie z art. 69 w zw. z art. 1 ust. 1 ww. ustawy z uproszczonej procedury mogą skorzystać tylko ci obywatele Ukrainy, którzy:

  • przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadają Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzeba więc przed podpisaniem umowy najmu okazjonalnego sprawdzić, czy najemca spełnia ww. warunki i w celu uniknięcia wątpliwości w przyszłości, dodać odpowiednie postanowienia do umowy najmu okazjonalnego. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego na nowych, uproszczonych zasadach z osobą niespełniającą wymogów formalnych może skutkować brakami formalnymi umowy.

Na koniec warto jeszcze odnotować, że ustawa obowiązuje od 12 marca 2022 roku, ale ma moc wsteczną od dnia 24 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o najmie okazjonalnym znajdziesz pod tym linkiem (klik)