Przydatne dokumenty

Jakie dokumenty/informacje przygotować do Notariusza?

  • Powyższe listy są przykładowe.
  • W ramach konkretnej transakcji Notariusz – dążąc do ustalenia tożsamości stron umowy, wykazania przez zbywającego prawa własności, prawidłowości nabycia czy wysokości i istnienia obciążeń – może uznać, iż niezbędne będą dodatkowe dokumenty.
  • Notariusz dokonuje czynności notarialnych na podstawie oryginałów dokumentów. Na potrzeby sporządzenia projektu umowy można przesłać skany lub zdjęcia dokumentów na adres e-mail kancelarii, a oryginały okazać podczas obecności w kancelarii przy dokonaniu czynności.
  • Notariusz ustala tożsamość stron umowy na podstawie ważnych dokumentów tożsamości, którymi są dowód osobisty i paszport.
  • Gdy stroną jest osoba fizyczna, Notariusz w akcie notarialnym zamieszcza jej następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, adres zamieszkania, (niekiedy) miejsce urodzenia.

I. Sprzedaż lub darowizna lokalu mieszkalnego, udziału w garażu z księgą wieczystą:

niezbędne:
• podstawa nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia), jeśli z dokumentu tego nie wynika nr księgi wieczystej nieruchomości – to dodatkowo należy podać numer księgi wieczystej,
• w przypadku zbywania lokalu nabytego ze spadku albo darowizny – zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (dotyczy spadków nabytych po 11 VIII 1983 r. i darowizn od 01.01.2007 r.),
• poza Warszawą (dotyczy tylko sprzedaży) – zaświadczenie dotyczące rewitalizacji (zaświadczenie, informujące czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czy leży na obszarach rewitalizacji przewidzianych uchwałą rady gminy i czy gminie przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o gospodarce nieruchomościami)

sugerowane /można z nich zrezygnować na zgodne życzenie stron/:
• zaświadczenie od administratora/wspólnoty o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokalu,
• zaświadczenie z gminy potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
• świadectwo charakterystyki energetycznej.

II. Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

niezbędne:
• aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, z numerem księgi wieczystej dla gruntu pod budynkiem i informacją czy dla spółdzielczego własnościowego prawa została założona księga wieczysta,
• podstawa nabycia (przydział lokalu, akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
• w przypadku zbywania prawa nabytego przez dziedziczenie albo darowiznę – zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (dotyczy spadków nabytych po 11 VIII 1983 r. i darowizn od 01.01.2007 r.),

sugerowane /można z nich zrezygnować na zgodne życzenie stron/:
• zaświadczenie z gminy potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
• świadectwo charakterystyki energetycznej.

III. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości - działka gruntu (też zabudowana budynkiem):

niezbędne:
• podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia), jeśli z dokumentu tego nie wynika numer księgi wieczystej nieruchomości – należy podać nr księgi wieczystej,
• wypis z rejestru gruntów (a niekiedy) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
• zaświadczenie o lasach (zaświadczenia że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją wydana w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach),
• poza Warszawą (dotyczy tylko sprzedaży) – zaświadczenie dotyczące rewitalizacji (zaświadczenie, informujące czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czy leży na obszarach rewitalizacji przewidzianych uchwałą rady gminy i czy gminie przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o gospodarce nieruchomościami),
• w przypadku zbywania nieruchomości nabytej przez dziedziczenie albo darowiznę – zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (dotyczy zasiedzenia i spadków nabytych po 11 VIII 1983 r. oraz darowizn od 01.01.2007 r.)

sugerowane /można z nich zrezygnować na zgodne życzenie stron/:
• zaświadczenie od administratora/wspólnoty o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokalu – jeśli taki podmiot istnieje,
• zaświadczenie potwierdzające, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
• świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (przy nieruchomościach zabudowanych).

IV. Umowa majątkowa małżeńska:

• odpis skrócony aktu małżeństwa,
• dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

V. Umowa o podział majątku wspólnego:

• dokument, na podstawie którego powstała rozdzielność majątkowa (umowa małżeńska, prawomocny wyrok rozwodowy), a ponadto:
– w zakresie lokali, udziałów w lokali – patrz uwagi do pkt I powyżej,
– w zakresie spółdzielczych własnościowych praw do lokali – patrz uwagi do pkt II powyżej,
– w zakresie nieruchomości – patrz uwagi do pkt III powyżej,
– w innym zakresie – skontaktuj się z kancelarią.

VI. Akt poświadczenia dziedziczenia:

– akt zgonu spadkodawcy,
– testamenty spadkodawcy (jeżeli zostały sporządzone),
– akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, panny) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne, wdowy, rozwiedzione),
– zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.