Obrót nieruchomościami

Notariusz w zakresie obrotu nieruchomościami sporządza, m.in akty notarialne obejmujące:

 • umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy deweloperskie oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich na nabywcę w wykonaniu umów deweloperskich oraz inne umowy związane z obrotem nieruchomościami,
 • umowy przekształcenia praw spółdzielczych w prawa własności,
 • ustanowienie zabezpieczeń na nieruchomościach i prawach, w tym hipoteki,
 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, w tym m.in służebności, prawa użytkowania,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązków zapłaty czy wydania rzeczy osobom uprawnionym,
 • protokoły przyjęcia na przechowanie pieniędzy (np. w celu zapłaty ceny sprzedaży),
 • protokoły przyjęcia na przechowanie dokumentów (np. związanych z nieruchomością).

Poniżej lista niezbędnych dokumentów powoływanych w aktach notarialnych dotyczących obrotu nieruchomościami:

I. Sprzedaż lub darowizna lokalu mieszkalnego, udziału w garażu z księgą wieczystą:

 • podstawa nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia), jeśli z dokumentu tego nie wynika nr księgi wieczystej nieruchomości – to dodatkowo należy podać numer księgi wieczystej,
 • w przypadku zbywania lokalu nabytego ze spadku albo darowizny – zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (dotyczy spadków nabytych po 11 VIII 1983 r. i darowizn od 01.01.2007 r.),
 • zaświadczenie, informujące czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czy leży na obszarach rewitalizacji przewidzianych uchwałą rady gminy i czy gminie przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o gospodarce nieruchomościami.


II. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości - działka gruntu (też zabudowana budynkiem):

 • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia), jeśli z dokumentu tego nie wynika nr księgi wieczystej nieruchomości – to dodatkowo należy podać nr księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (a niekiedy) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • - zaświadczenia że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją wydana w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

 • zaświadczenie, informujące czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i czy leży na obszarach rewitalizacji przewidzianych uchwałą rady gminy i czy gminie przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • w przypadku zbywania nieruchomości nabytej przez dziedziczenie albo darowiznę – zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (dotyczy spadków nabytych po 11 VIII 1983 r. i darowizn od 01.01.2007 r.),