Prawo rodzinne

Notariusz w zakresie prawa rodzinnego dokonuje czynności m.in. w zakresie sporządzania:

 • umów o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • umów o podział majątku wspólnego,
 • ugód w sprawach małżeńskich,
 • umów ustanowienia zabezpieczeń wykonania wyroków sądu lub ugód w zakresie świadczeń alimentacyjnych,
 • oświadczeń o wyrażaniu zgody na wyjazd dziecka za granicę czy wyrobienie dokumentu tożsamości,
 • pełnomocnictwa lub zgód do czynności reprezentacji przy dokonywaniu czynności w sprawach majątkowych i nie niemajątkowych.

Poniżej lista niezbędnych dokumentów powoływanych w aktach notarialnych z zakresu prawa rodzinnego:

I. Umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tego dokumentu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

II. Umowa o podział majątku wspólnego:

 • dokument, na podstawie którego powstała rozdzielność majątkowa (umowa małżeńska, prawomocny wyrok rozwodowy, prawomocny wyrok o separacji, prawomocny wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej), a ponadto:

– w zakresie lokali, udziałów w lokalach:

 • podstawa nabycia (np. akt notarialny), a jeśli z dokumentu tego nie wynika numer księgi wieczystej dla lokalu – dodatkowo numer księgi wieczystej,

– w zakresie spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z numerem księgi wieczystej dla gruntu pod budynkiem i informacją czy dla spółdzielczego własnościowego prawa została założona księga wieczysta,
 • podstawa nabycia (np. przydział lokalu, akt notarialny),

– w zakresie nieruchomości gruntowych:

 • podstawa nabycia (akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu), a jeśli z dokumentu tego nie wynika numer księgi wieczystej nieruchomości – dodatkowo numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (a niekiedy) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, 

– w innym zakresie – skontaktuj się z kancelarią.